Įstatymai pagal kuriuos dirbame

Įstatymai pagal kuriuos dirbame:

Respublikiniai teisės aktai:

  • LR Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo priimto 2011 m. gegužės 26 d. Nr. XI-1425;

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.400334

  • LR Konstitucija 1992.10.25;

https://www.infolex.lt/ta/72720

  • LR Civilinė teisė;

https://www.infolex.lt/ta/81200

  • LR Baudžiamoji teisė

http://www.infolex.lt/portal/start_ta.asp?act=doc&fr=pop&doc=66150

Tarptautiniai teisės aktai:

  • Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija (Roma, 1950);

https://www.infolex.lt/ta/58707

  • Jungtinių Tautų Konvencija dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims (CEDAW, Ženeva, 1979);

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.25227?jfwid=rivwzvpvg

  • Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos smurto prieš moteris panaikinimo deklaracija (Viena, 1993);
  • Jungtinių Tautų Pekino veiksmų platforma (Pekinas, 1995);
  • Europos Tarybos Konvencija dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo (Stambulas, 2011);

https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/seimos-politika/smurto-artimoje-aplinkoje-prevencija/europos-tarybos-konvencija-del-smurto-pries-moteris-ir-smurto-artimoje-aplinkoje-prevencijos-ir-kovos-su-juo

  • Europos Sąjungos Nusikaltimų aukų teisių direktyva (2012).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0029